הסבת דוח תנועה – לאדם פרטי

מה קורה כאשר אדם אחר ביצע עבירת תנועה ברכבנו, האם ניתן לבצע את הסבת הדו"ח על שמו? במאמר זה נבין איך עושים הסבת דוח תנועה לאדם פרטי, נהג אשר החזיק ברכבנו.

נפתח ונציין כי מאמר זה מדבר אך ורק על הסבת דוח פרטי בגין עבירות תנועה שונות אשר נשלחו לנהג ולא לגבי דוח תאגיד או בקשה להמרת העבירה להזהרה אשר יש לשלוח תוך 30 ימים ממועד קבל הדו"ח.

הסבת דוח תנועה - עו

נניח בעל רכב מקבל דו"ח מהירות על שמו בדואר ישראל אולם לא הוא זה שנהג ברכב או החזיק בו במועד ביצוע העבירה. במקרה שכזה, בעל הרכב יצטרך לעשות הסבת הדו"ח לאדם אשר החזיק ברכבו או נהג בו.

ברור כי נהג אשר נתפס על ידי שוטר בגין ביצוע עבירה של נהיגת רכב שטח בכביש שלא לשם חצייתו או כל עבירה תנועה אחרת לא יכול לטעון כי נהג אחר נהג ברכבו או השתמש בו. במקרה של רישום דו"ח ידני הדו"ח יינתן אך ורק לנהג הנוהג ברכב ללא קשר לזהות בעליו. הסבת דו"ח תנועה יכולה להיות אך ורק בהקשר של דוחות תנועה מצולמים ולא דוחות ידניים.

למען קציני בטיחות הפועלים בחברות שונות צירפנו קישור לטופס הסבת דוחות תנועה בהמשך המאמר.

למיותר לציין כי אם בחרתם להסב את הדו"ח או להגיש בגינו בקשה להישפט אין לשלם אותו היות ותשלום הדו"ח מהווה הרשעה בעבירה באופן אוטומטי. אם ברצונכם להישפט בגין הדו"ח או להגיש בקשה להסבתו יש לשלוח את הבקשה המתאימה בצירוף המסמכים הנדרשים למשטרת ישראל ולעקוב אחרי סטטוס הבקשה.

לייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים
או חייגו: 072-3933999

מה עושים אם אדם אחר ביצע עבירה ברכבי ונשלח אלי מהמשטרה דו"ח תנועה בדואר?

עליכם להגיש בקשה מתאימה למשטרת ישראל שעניינה הסבת דוח תנועה זאת בתוך 90 ימים ממועד המצאת הדו"ח לידכם. להלן הפרוצדורה מאת עו"ד תעבורה ערן עקראוי הרלוונטית להסבת דו"ח תנועה לאדם אחר.

איך מבצעים הסבת דוח תנועה?

אם קיבלתם דו"ח מצלמה בגין נהיגה במהירות מופרזת בידכם מספר אפשרויות לטיפול בדו"ח.

  • לשלם את הדו"ח ואז רישום העבירה ירשם לחובתכם באופן אוטומטי לרבות הניקוד המופיע לצד העבירה.
  • לבקש להישפט בגין רישום הדו"ח בתוך 90 ימים ממועד קבלתו ובמועד הדיון להילחם על חפותכם.
  • לבקש להסב את הדו"ח על הנהג אשר נהג ברכבכם או החזיק בו במועד ביצוע העבירה. יש לשים לב כי הסבת דו"ח תנועה יתבצע אך ורק כאשר אדם אחר החזיק ברכב והוא מסר תצהיר על כך החתום על ידי עורך דין.

הסבות דוחות תנועה תהיינה בעבירת מהירות מופרזת אשר נקלטו ע"י מצלמה ולא בעבירות אשר נרשמו ע"י שוטר תנועה בשטח במעמד עצירת הרכב. דוחות אלו לא ניתנים להסבה.

מה יש לציין בטופס בקשה להסבת דו"ח?

טופס בקשת הסבת דוח תנועה לאדם פרטי צריך לכלול מספר פרטים בסיסים רלוונטיים המובאים להלן:

  • שם פרטי לרבות שם משפחה של הנהג אשר החזיק ברכב בזמן ביצוע העבירה.
  • מס' ת.ז וכתובת של אדם אשר נהג ברכב במועד ביצוע העבירה.
  • מספר רישיון נהיגה של הנהג אשר אחז ברכב במועד ביצוע העבירה.
  • צילום רישיון הנהיגה של בעל הרכב וכן צילום רישיון נהיגה של הנהג אשר נהג בו בפועל במועד ביצוע העבירה.
  • יש לצרף תצהיר מטעם הנהג שהחזיק ברכב במועד ביצוע העבירה חתום על ידי עורך דין תעבורה. בתצהיר זה על הנהג לאשר כי החזיק/נהג ברכב בזמן ביצוע העבירה.

איך תראה הצהרה של הסבת דוח תנועה?

תצהיר הסבת דו"ח תנועה יאומת וייחתם ע"י עורך דין. התצהיר מתייחס לנהג בפועל אשר נהג ברכב בעת ביצוע העבירה

ולא לבעל הרכב.

תצהיר

אני הח"מ _________ ת.ז. ___________ מרח' ___________ירושלים,

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,

מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

הנני עושה תצהירי זה בתמיכה לבקשתי ל- הסבת דוח תנועה מס' 000000000.

שמי ותעודת הזהות שלי כנ"ל.

הנני להצהיר כי לי רישיון נהיגה שמספרו 0000000.
הנני להצהיר כי אני נהגתי/החזקתי ברכב הרשום בדו"ח זה בזמנים המצוינים בדו"ח.
הנני להצהיר כי אני מבקש להסב את הדו"ח על שמי, _________ ת.ז. ____, שהרכב היה בחזקתי בזמנים המצוינים בדו"ח זה.
זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

ולראייה באתי על החתום

___________

חתימת המצהיר

הנני מאשר בזאת כי ביום ____/__/___ הופיע בפני עו"ד ______, מר ______, שזיהה עצמו

ע"י ת.ז. שמספרה 0000000,

במשרדי ברחוב____,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת בלבד וכי יהא צפוי  לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,

אישר את נכונות ההצהרה וחתם עליה בפני.

________________                                           __________________

חתימה                                                                            חותמת

להלן טופס של קציני בטיחות בחברות המבקשים לבצע הסבת דוח – לחץ להורדה ==> בקשה להסבת דוחות

לאן יש להגיש את בקשת הסבת דוח התנועה?

את הבקשה להסבה יש לשלוח בדואר רשום למרכז פניות נהגים ת.ד. 120 פ"ת מיקוד 49100

או ניתן להגיש בקשה להסבת דו"ח גם באמצעות האינטרנט באתר של משטרת ישראל תוך 90 ימים ממועד קבלת הדו"ח.

לאן יש להגיש את בקשת הסבת דוח התנועה - עו

לאחר הסבת הדוח רשאי המחזיק/נהג/ת להגיש בקשה להישפט בגין הדו"ח ולהילחם על חפותו בבית המשפט לתעבורה הרלוונטי. את הבקשה להישפט בדומה לנהג רגיל יש לשלוח למשטרת ישראל ולעקוב אחרי הבקשה.

לנהג אשר הדו"ח הוסב על שמו כמובן קיימת האופציה לשלם את הקנס אך במקרה זה עליו לזכור כי תשלום קנס גורר רישום נקודות משרד הרישוי באופן אוטומטי לחובתו.

מה ניתן לעשות במקרה בו פספסנו את 90 הימים האפשריים להגשת הבקשה להישפט? על כך ניתן לקרוא במאמר ==> הארכת מועד להישפט

שימוש בשירותיו של עורך דין תעבורה להסבת דו"ח תנועה:

לא תמיד הנהג אשר נהג ברכב בפועל או החזיק בו במועד ביצוע העבירה יסכים להסב את הדו"ח על שמו מסיבות כאלה ואחרות.

במקרה זה, רצוי להשתמש בשירותיו של עורך דין תעבורה אשר יפעל להגיש בקשה להישפט בגין הדו"ח ובמהלך הדיון המשפטי יפעל לזמן את הנהג הרלוונטי לבית המשפט על מנת שניתן יהיה להסב את הדו"ח על שמו.

עורך דין להסבת דוח תנועה - עו

יש לזכור כי אין מדובר בפרוצדורה קלה ולעיתים הנהג אשר החזיק ברכב במועד ביצוע העבירה  יתכחש לנהיגה ויסרב ליטול אחריות על מעשיו.

גם לעניין אימות תצהיר ההסבה עורך הדין יפעל ליטול תצהיר מהנהג אשר החזיק ברכב במועד ביצוע העבירה ולאמת אותו כדין.

במידה וקיבלתם דו"ח תנועה על עבירה שלא ביצעתם (לדוג' נסיעה באור אדום, נסיעה ברמזור צהוב מהבהב) הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות בכל אחד מאמצעי ההתקשרות המופעים באתר האינטרנט שלנו. אנו נדאג לשמור על רישיון הנהיגה שלכם ובמידת הצורך נלחם להסבת הדו"ח על שמו של הנהג בפועל אשר החזיק ברכב במועד ביצוע העבירה.

אזהרה. כל האמור במאמר הסבת דוח תנועה אינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ואין להסתמך על האמור במאמר זה. כמו כן בכל מקרה יש לפנות לעורך דין תעבורה כל מטרת המאמר לתת מידע אינפורמטיבי בלבד, הכותב אינו אחראי על שום נזק מכל סוג אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

לשיתוף לחצו:
במאמר זה עסקנו ב-
קצת על המשרד:

למשרדנו ניסיון עשיר ורב בטיפול בתיקי תעבורה מורכבים ופשוטים כאחד. צוות משרדנו כולל עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה בלבד וכן בעלי מקצוע נוספים המסייעים להם להעניק שירות מקצועי ומשפטי לקהל לקוחותינו.

אודות המחבר:
עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ונוטריון ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי העוסק בדיני תעבורה למעלה מ 14 שנים וכיהן בעבר כמ"מ יו"ר ועדת בית משפט לתעבורה בלשכת עורכי הדין בישראל וכיום מכהן כיו"ר ועדת המרב"ד המחוזית בלשכת עורכי הדין.

למידע נוסף 

עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
ישראל המדהים!תודה על שירות מסור מכל הלב הרבה מעבר למקובל.
מוטי וורנר
07:48 20 Jul 23
עורך דין מומחה לתעבורה. אני ממליץ בחום על המשרד. עזר לי בתיק והשיג תוצאה יוצאת מהכלל.
עו״ד מנחם אברהם
10:39 15 May 22
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
10:23 15 Aug 14
שתפו בקליק