הסבת דוח תנועה - של אדם פרטי

מה קורה כאשר אדם אחר ביצע את העבירה?
במאמר זה נבין איך עושים הסבת דוח תנועה לאדם אחר.

כבר בראשית דברי אציין כי מאמר זה מדבר אך ורק על הסבה של דוח פרטי על עבירות תנועה שונות אשר נשלח לנהג ולא דוח תאגיד ולא בקשה להזהרה אשר יש לשלוח תוך 30 יום! במאמר זה נסביר את הפרוצדורה של הסבת דוח תנועה מאדם א' לאדם ב' בשפה ברורה ללא סעיפי חוק וסיבוכים משפטיים.

למען קציני בטיחות בחברות הבאנו קישור לטופס הסבה של דוחות תנועה בהמשך המאמר!

יש לשים לב!!!! אם בחרתם להסב את דוח או להישפט – אין לשלם את הדו"ח היות ותשלום = הרשעה ולכן אם מדובר ברצונכם להישפט יש לשלוח את ה- בקשה להישפט ואם מדובר בהסבה יש לבצע את ההסבה. 

בנושא ערעור על דוח תנועה קרא מאמר – ערעור על דוח תנועה

טופס צור קשר

מה עושים אם אדם אחר ביצע עבירה ברכבי ונשלח אלי מהמשטרה דוח תנועה בדואר?

התשובה לכך היא בקשה ל- הסבת דוח תנועה תוך 90 יום מיום המצאת הדוח לנהג! להלן הפרוצדורה מאת עו"ד תעבורה ערן עקראוי

איך מבצעים הסבת דוח תנועה?

אם קיבלת דו"ח מצלמה על נהיגה במהירות מופרזת יש לך כמה אפשרויות:

לשלם את תשלום קנס ואז תורשע והניקוד יכנס לתוקף.

או לבקש להישפט על הדו"ח תוך 90 יום, או לבקש להסב את הדו"ח

ראשית אסור ל- בעל הרכב לשלם את הדוח! , ויש לשלוח תוך 90 ימים ממועד המצאת הדוח.

לרוב הסבות יהיו בעבירת מהירות מופרזת ממצלמה ולא בעבירות בהם קיבלנו דו"ח משוטר או תאונת דרכים וההיגיון מובן.

העברת דו"ח תנועה - עו"ד ערן עקראוי ושות'

מה יש לציין ב- בקשה להסבת דוח?

  • שם + שם משפחה של הנהג אשר החזיק ברכב בזמן ביצוע העבירה
  • מס' ת.ז וכתובת של אדם אשר נהג ברכב במועד ביצוע העבירה
  • לצרף את צילום דו"ח תנועה
  • בנוסף יש לצרף תצהיר של הנהג בפועל חתום על ידי עורך דין כי הוא מודה שהחזיק/נהג ברכב בזמן ביצוע ולצרף צילום תעודת זהות

איך תראה הצהרה של הסבת דוח תנועה ?

הערה: התצהיר צריך להיות חתום על ידי עורך דין התצהיר מתייחס לנהג בפועל אשר נהג ברכב בעת ביצוע העבירה ולא לבעל הרכב!

תצהיר

אני הח"מ _________ ת.ז. ___________ מרח' ___________ירושלים, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 

הנני עושה תצהירי זה בתמיכה לבקשתי ל- הסבת דוח תנועה מס' 000000000000.

שמי ותעודת הזהות שלי כנ"ל.

  1. הנני להצהיר כי לי רישיון נהיגה שמספרו 0000000.
  2. הנני להצהיר כי אני נהגתי על הרכב הרשום בדו"ח זה בזמנים המצוינים בדו"ח זה.
  3. הנני להצהיר כי אני מבקש להסב את הדו"ח על שמי, _________ ת.ז. _______________, שהרכב היה בחזקתי בזמנים המצויינים בדו"ח זה.
  4. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

   ולראייה באתי על החתום

                                                                        _____________________                                                                                            חתימת המצהיר

 

הנני מאשר בזאת כי ביום ____/__/___ הופיע בפני עו"ד ____________, מר ___________, שזיהה עצמו ע"י ת.ז. שמספרה 0000000000000, במשרדי ברחוב________________________,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת בלבד וכי יהא צפוי  לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה וחתם עליה בפני.

 

________________                                                           __________________

            חתימה                                                                            חותמת

 

להלן טופס של קציני בטיחות בחברות המבקשים לבצע הסבת דוח – לחץ להורדה ==> בקשה להסבת דוחות

לאן יש להגיש את הבקשה ל- הסבת דוח תנועה?

את הבקשה להסבה יש לשלוח בדואר רשום למרכז פניות נהגים ת.ד. 120 פ"ת מיקוד 49100

או

בעידן האינטרנט ניתן להגיש בקשה להסב הדו"ח גם באמצעות האינטרנט לחץ ==> אתר המשטרה

לאחר הסבת הדוח רשאי המחזיק/נהג/ת, לבקש להישפט על העבירה, ומרגע המצאת הדוח המקורי הוא יוכל למלות את טופס הבקשה להישפט תוך 90 יום ולשלוח אותה לכתובת הרשומה על הבקשה המצורפת או לבקש בקשה לביטול או לשלם את הקנס ולהודות לתשלום קנס יש לגשת לדואר ולשלם, יש לזכור כי לתשלום הקנס יש השלכות + כלומר אתה מודה בעבירה ותורשע.

מה קורה במצב של פספסתי את 90 יום? על כך ניתן לקרוא במאמר ==> הארכת מועד להישפט

אזהרה!!!! כל האמור במאמר הסבת דוח תנועה אינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ואין להסתמך על האמור במאמר זה ללא התייעצות עם עורך דין תעבורה כל מטרת המאמר לתת מידע אינפורמטיבי בלבד, הכותב אינו אחראי על שום נזק מכל סוג אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב email

בבקשה דרגו את המאמר:

14 דירוגים4.5/5

מאמרים קשורים:

אל תפספסו גם את:

זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים - עו"ד תעבורה ערן עקראוי ושת'

זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים

זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכיםתוכן העניינים1 זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים1.1 מה הוא המכון הרפואי? 1.2 מי מקבל זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים?1.3 אלו סוגי

קרא עוד »
תאונה עם חבלה של ממש - משרד עו"ד תעבורה ערן עקראוי ושות'

תאונה עם חבלה של ממש

תאונה עם חבלה של ממשתוכן העניינים1 תאונה עם חבלה של ממש1.1 מה היא חבלה של ממש?1.2 פסילת רישיון ע"י קצין משטרה בתאונה עם חבלה של

קרא עוד »
שלילת רישיון עקב אירוע רפואי - עו"ד תעבורה עקראוי ושת'

שלילת רישיון עקב אירוע רפואי

שלילת רישיון עקב אירוע רפואיתוכן העניינים1 שלילת רישיון עקב אירוע רפואי1.1 חובת הרופא המטפל באדם להודיע למרב"ד1.2 האם במצב של שלילת רישיון עקב אירוע רפואי

קרא עוד »

אודות עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי, העוסק בדיני תעבורה, לעו"ד תעבורה ערן עקראוי ניסיון עשיר בייצוג נהגים ועוברי אורח בבתי המשפט לתעבורה הפזורים ברחבי הארץ.
כמו כן לעורך דין תעבורה ערן עקראוי היתר לייצג בבתי הדין הצבאיים.