מתי מתחילה הפסילה של רישיון הנהיגה?

רישיון הנהיגה שלך נפסל על ידי בית משפט או על ידי קצין משטרה או כל גורם אחר? חשוב שתדע את הכללים הרלוונטיים לעניין הפקדת רישיון הנהיגה

פעמים רבות משרדנו נתקל נהגים אשר נפסלו על ידי בתי המשפט במסגרת גזר דין ולתומם חשבו כי הפסילה החלה באופן מידי ללא כל פעולה אקטיבית מטעמם.  נהגים אלו אשר בתום לב לא הפקידו את רישיונם בבית המשפט נדהמו לשמוע מאוחר יותר במשרד הרישוי כי למעשה הפסילה אשר הסתיימה טרם החלה.

מתי מתחילה הפסילה? - עו

חשוב לזכור כי בהתאם לפקודת התעבורה, יש צורך בהפקדה אקטיבית של רישיון הנהיגה או תצהיר החתום ע"י עורך דין במזכירות בית המשפט בכל תיק ותיק בו נפסל רישיונו של הנהג. ללא הפקדה אקטיבית, מרוץ הפסילה לא יכנס לתוקף והיא לא תסתיים לעולם.

מאמר זה יעסוק בסוגיית תחילת מרוץ הפסילה וכן החובה הקיימת להפקיד את רישיון הנהיגה או תצהיר הפקדה במקומו על מנת שמשך תקופת הפסילה שנקבעה ע"י בהמ"ש תמנה.

מבלי להיכנס לעומקה של פקודת התעבורה וסעיפי החוק הרלוונטיים נאמר כי עניין פסילת רישיון הנהיגה במסגרת גזר דין של בית משפט הוגדרה באופן הבא:

"עונש פסילה (שלילת רישיון נהיגה) שהטיל בית המשפט מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה תחל ביום מתן גזר הדין אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת".

לשונו של סעיף חוק זה עלול לבלבל נהגים רבים הסבורים כי הפסילה תחל באופן מידי עם מתן גזר הדין ללא צורך בביצוע מעשה כלשהו מצדם. חרף לשונו של סעיף החוק, יש לשים לב כי עד אשר לא יופקד פיסית רישיון הנהיגה במזכירות בית המשפט ונקבל על כך אישור הפקדה הפסילה לא תיספר ולמעשה לא תסתיים לעולם.

כאשר ברצונו של הנאשם להגיש ערעור על פסק דינו של בית משפט לתעבורה ניתן לבקש מבית המשפט המחוזי עיכוב ביצוע עונש הפסילה. כל עוד הדבר לא נעשה, יש לפעול בהתאם לפסק הדין שניתן ולהפקיד את רישיון הנהיגה במועד שניתן על ידי בית המשפט.

לסיכום עניין זה נציין כי הפסילה מתחילה מיום מתן גזר הדין ע"י בית המשפט שנתן את הפסילה כל עוד לא נאמר אחרת. בית משפט לעניין זה הינו בית משפט לתעבורה או כל בית משפט אחר אשר הורה על פסילת רישיון הנהיגה. מניין ימי הפסילה יספרו אך ורק לאחר הפקדת רישיון הנהיגה במזכירות בית המשפט או תצהיר חתום על ידי עורך דין המהווה תחליף לרישיון נהיגה.

הפקדת תצהיר כתחליף לרישיון נהיגה - עו

לייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים
או חייגו: 072-3933999

מתי תתחיל הפסילה במצב בו אין לי רישיון נהיגה להפקדה כי איבדתי אותו או שכלל לא היה לי?

לאחר שהבנו כי על מנת שמרוץ הפסילה יחל ישנה חובה להפקיד את רישיון הנהיגה במזכירות בית המשפט כעת נבחן ונראה מה דינו של נהג אשר אין בחזקתו רישיון נהיגה להפקדה מסיבה כזו או אחרת. לא אחת משרדנו נתקל בשאלה איזו הפקדה בעצם צריך נהג לבצע במידה ואין לו רישיון נהיגה.

חשוב לזכור כי גם אם אין רישיון נהיגה בידי הנהג חלה עליו חובת ההפקדה והוא אינו פטור ממנה. במצב בו אין לנהג רישיון נהיגה להפקדה או במדיה והנהג לא חידש את רישיון הנהיגה להפקדה נדרש להכין תצהיר הפקדה במקום הרישיון שאבד או שלא קיים ולנמק בתצהיר את הסיבה לאי החזקת רישיון.

התצהיר יוכן על ידי עורך דין תעבורה או כל עורך דין אחר וייחתם על ידיו לאחר שהנהג אומת בהתאם לכללי החוק..

אזהרה : מי שלא מפקיד את רישיון הנהיגה שלו או תצהיר במקום הרישיון הפסילה לא תחל להיספר והוא יחשב כנוהג בזמן פסילה למרות שלכאורה תמו ימי הפסילה שהוטלה עליו ע"י בהמ"ש. במידה ונהג זה ייעצר לביקורת משטרתית יוגש כנגדו כתב אישום בגין נהיגה בזמן פסילה לפי סעיף 67 לפקודת התעבורה.

הפקדה של רישיון נהיגה - עו

יש לציין כי כל אותם נהגים  שיטענו כי לא היה להם רישיון או איבדו אותו ומשכך פטורים הם מהפקדתו במזכירות בהמ"ש אין להם אלא להיזהר בדבריהם שכן במידה ולא יפקידו תצהיר המהווה תחליף לרישיון נהיגה מנין ימי הפסילה לא יספר להם.

בעבר, בקשות לחישוב תקופת הפסילה במקרה של העדר הפקדת רישיון במזכירות בית המשפט היו מוגשות לבית המשפט הדן בתיק והחלטה הייתה ניתנת על ידי בית המשפט אולם, בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בנושא, ניתנה הסמכות העניינית לדון בבקשות אלו למשרד הרישוי.

יש לציין כי משרד הרישוי בעניין זה מחמיר ביותר ואינו שש לחשב את הפסילה במקרה של העדר הפקדת רישיון נהיגה. מסיבה זו, במקרה של העדר הפקדת רישיון נהיגה, יש לבדוק לעומק את מצבו של הנהג ולראות באיזה אופן ניתן לבטל את רוע הגזרה.

חלק מהבדיקות שמדרשנו מבצע לצורך חישוב פסילת רישיון נהיגה כוללות בדיקת כל תיקיו של הלקוח וחיפוש אחר הפקדת רישיון נהיגה בתיק בהמ"ש אחר. כמו כן, בדיקת התיק במשטרת ישראל לצורך איתור הפקדת רישיון בו וכו'. כל מקרה צריך להיבדק לגופו של עניין וכי לא פעם נמצאו כשלים גם בתיקים כאלה.

אם כן, יש לזכור כל עוד לא הופקד תצהיר או רישיון נהיגה בבית המשפט לתעבורה, הפסילה לא תחל ואם ייתפס הנהג נוהג בתקופת הפסילה עלול הוא להיות מואשם בעבירה של נהיגה בזמן פסילה, אשר נחשבת עבירה חמורה העלולה לגרור עונש מאסר בפועל. 

אם אין בידך רישיון נהיגה להפקדה ניתן להפקיד תצהיר החתום ע"י עורך דין המהווה תחליף לרישיון נהיגה. יש  לפנות לעורך דין להכנת התצהיר הרלוונטי בו נעסוק בסעיף הבא.

דוגמה לתצהיר הפקדה:

תצהיר הפקדה

אני הח"מ ____ ת.ז. ______ מרח' ______, עיר_____, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

1. שמי ותעודת הזהות שלי כנ"ל.
2. הנני עושה תצהיר זה כתחליף להפקדת רישיון נהיגה ומצהיר כי רישיוני מס'______ אבד. לצורך הפקדת רישיון הנהיגה שלי רצ"ב התצהיר שבנדון.
3. הנני מצהיר כי אין לי רישיון נהיגה בתוקף ביום זה היות ואבד.
4. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

ולראייה באתי על החתום
_____________________ חתימת המצהיר

הנני מאשר בזאת כי ביום ______ הופיע בפני, עו"ד_____, מר ______ ת.ז. _____ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה וחתם עליה בפני.

________________                                                                              ______________
חתימה                                                                                                         חותמת

האם קיימת חובת הפקדת רישיון נהיגה לאדם אשר מעולם לא הוציא רישיון נהיגה?

לכאורה על פניו נראה כי גם נהג אשר לא הוציא רישיון נהיגה מעולם מוכרח להפקיד רישיון נהיגה או תצהיר המהווה תחליף לו. יחד עם זאת, בהתאם לפסיקה רלוונטית העוסקת בנושא, נראה כי נהג אשר מעולם לא הוציא רישיון נהיגה אינו חייב בהפקדת תצהיר במזכירות בית המשפט.

ברע"פ 7431/10 פלוני נ' מדינת ישראל התייחס בהמ"ש העליון לעניין חובת הפקדת רישיון נהיגה לנהג אשר מעולם לא הוציא רישיון נהיגה וציין בזה הלשון:

"סוף דבר הערעור מתקבל באופן האמור. מעתה אמור, במקרים בהם נגזר עונש של פסילה מקבלת רישיון נהיגה על מי שמעולם לא החזיק רישיון כאמור, תימנה תקופת הפסילה מהמועד שנקבע בגזר הדין, ואין על נאשם שנגזר עליו עונש כאמור חובה להמציא תצהיר לפי תקנה 557(ב) לתקנות התעבורה, שהרי על פי לשונה הברורה חלה התקנה אך על מי שהיה בידו רישיון. על כל פנים, ככל שהדבר לא נעשה עד הנה, על מזכירות בית המשפט בו ניתן גזר דין כאמור להעביר הודעה בעניינו לרשות הרישוי".

יוצא איפא כי נהג אשר מעולם לא הוציא רישיון נהיגה אינו מחויב בהפקדת תצהיר במזכירות בית המשפט. יחד עם זאת למען הזהירות, מומלץ להיוועץ עם עו"ד תעבורה בעניין זה ולקבל את מלוא המידע המקיף גם במקרה בו מעולם לא הוצא רישיון נהיגה.

מתי מתחילה פסילה ע"י קצין משטרה:

פסילה מנהלית על ידי קצין משטרה נחשבת כפסילה לכל דבר ועניין. פסילה ע"י קצין משטרה נעשית לדוגמה לאחר תאונת דרכים כאשר לקצין המשטרה ישנה סמכות לפסול את הנהג לתקופה של 60 ימים או לאחר שהנהג ביצע עבירה חמורה כגון נהיגה בשכרות וקצין המשטרה פסל את רישיונו לתקופה של 30 ימים.

גם בפסילה על ידי קצין משטרה יש חובה על הנהג להפקיד את רישיונו שאם לא כן, הפסילה המנהלית לא תספר והוא עלול להיות מואשם בנהיגה בזמן פסילה. את הפקדת רישיון הנהיגה במקרה זה ובשונה מפסילה על ידי בית המשפט, יש לבצע בתחנת המשטרה.

  • יש לשים לב כי פסילה מנהלית ע"י קצין משטרה נעשית לפני הגשת כתב האישום לבית המשפט וללא קשר מידי אליו. במידה ורישיונכם נפסל על ידי קצין משטרה יש להפקיד את הרישיון בתחנת המשטרה.
  • ככל ואתם סבורים כי רישיונכם נלקח שלא בצדק וקצין המשטרה טעה בשיקול הדעת שלו כאשר פסל אתכם, ראשית יש להפקיד את רישיון הנהיגה ורק לאחר מכן לתקוף את החלטתו משפטית באמצעות הגשת בקשה מתאימה לבית משפט לתעבורה. על מנת שבית המשפט ידון בבקשה לפסילה מנהלית יש להפקיד תחילה את רישיון הנהיגה בתחנת המשטרה.

מתי מתחילה פסילה שניתנה על ידי משרד הרישוי:

לעיתים, נהגים נפסלים על ידי משרד הרישוי עקב צבירת נקודות או בשל החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים עקב בדיקות שביצעו ולא צלחו. נהגים אלו פעמים רבות כלל לא מודעים כי גם כאשר מדובר בפסילה אשר ניתנה על ידי משרד הרישוי קיימת חובת הפקדה. נהג אשר משרד הרישוי שלל את רישיונו, עליו להפקיד את רישיון הנהיגה או תצהיר במשרדי משרד הרישוי.

נהג אשר לא יבצע את אקט ההפקדה עלול להיתפס נוהג בזמן פסילה ומנין ימי הפסילה לא יכנסו לתוקף.

חלק קטן מההצלחות של משרדנו !

לחצו על התמונות כדי לצפות

 

לסיכום:

כפי שראינו במאמר חשוב זה, חישוב מנין ימי הפסילה מתחיל מיום הפקדת רישיון הנהיגה במשרדי הרשות הפוסלת. אי הפקדת הרישיון אינה מונעת את תחילת הפסילה אולם מניין הימים לא יספרו.

המלצתנו היא כי עוד טרם מתן גזר הדין יש לפנות לייעוץ מקיף ומקצועי על ידי עורך דין תעבורה אך ככל ורישיונכם נפסל ואינכם בטוחים לגבי האפשרויות העומדות בפניכם, הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו ואנו נשמח לסייע לכם להבין את המצב לאשורו. ניתן להשיג אותנו בכל אמצעי ההתקשרות המופעים באתר האינטרנט שלנו.

אזהרה: אין להסתמך על האמור במאמר זה, ובכל מקרה יש להיוועץ עורכי דין העוסקים בתעבורה בכל הקשור לתחילת הפסילה ואין הכותב או אתר אחראי לשום נזק אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

לשיתוף לחצו:
במאמר זה עסקנו ב-
קצת על המשרד:

למשרדנו ניסיון עשיר ורב בטיפול בתיקי תעבורה מורכבים ופשוטים כאחד. צוות משרדנו כולל עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה בלבד וכן בעלי מקצוע נוספים המסייעים להם להעניק שירות מקצועי ומשפטי לקהל לקוחותינו.

אודות המחבר:
עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ונוטריון ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי העוסק בדיני תעבורה למעלה מ 14 שנים וכיהן בעבר כמ"מ יו"ר ועדת בית משפט לתעבורה בלשכת עורכי הדין בישראל וכיום מכהן כיו"ר ועדת המרב"ד המחוזית בלשכת עורכי הדין.

למידע נוסף 

עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
ישראל המדהים!תודה על שירות מסור מכל הלב הרבה מעבר למקובל.
מוטי וורנר
07:48 20 Jul 23
עורך דין מומחה לתעבורה. אני ממליץ בחום על המשרד. עזר לי בתיק והשיג תוצאה יוצאת מהכלל.
עו״ד מנחם אברהם
10:39 15 May 22
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
10:23 15 Aug 14
שתפו בקליק