ועדת ערר תל השומר – ערעור על החלטת המרב"ד

מאמר בנושא ועדת ערר תל השומר או במילים אחרות ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

דע לך כי אם נפסלת בשל אי התאמה אישיותית לנהיגה בטוחה או מכל מסיבה רפואית אחרת קיימת לך הזכות לערער על החלטה זו בתוך 30 ימים לוועדת ערר בתל השומר.

מידי שנה ניגשים לבדיקות שונות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים אלפי נהגים ומבקשי רישיון הן בשל הפניה ממשרד הרישוי והן מסיבות בריאותיות שונות.

ועדת ערר תל השומר - עו

וועדת עררים היא הגוף אליו מוגש הערר על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

קצת מהישגי המשרד בוועדת ערר והמכון הרפואי

ועדת ערר תל השומר היא רשות מעין שיפוטית אליה מוגש ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות

הוגדרתם "בלתי כשירים לנהיגה"? אל תרימו ידיים.

הצעד הבא עבורכם הוא להגיש ערר על החלטת המרב"ד, תוך שלושים ימים ממועד מתן ההחלטה.

בקשת הערר יוגש לוועדה בדואר רשום בצירוף ערר בכתב וכן אישור תשלום האגרה הנדרשת.

ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים - עו

להלן דרכי התקשרות עם הועדה כפי שמופיע באתר משרד הבריאות:

כתובת למשלוח הערר בדואר רשום: ועדת ערר לפי תקנה 195 לתקנות התעבורה, בית חולים שיבא, תל השומר, לידי ועדת ערר, ביתן 17, מיקוד 5265601.
פקס: 03-5661945
מייל: fax-infoma@moh.gov.il

יש לשים לב: כי לא ניתן להגיש את הערר למשרד הרישוי אלה רק בכתובת לעיל.

עורך דין תעבורה המתמחה בייצוג בוועדת ערר יבחן את הדוקומנטציה הרפואית שעליה ביסס המכון את החלטתו, ובמידת הצורך

יפעל בשיתוף עם מומחה רפואי שיספק חו"ד רפואית הכרחית אשר תסייע לנבדק לבסס את טענותיו ולהשיב לחזקתו את רישיון הנהיגה. בוועדת הערר מתקיימים ערערים על החלטות המכון הרפואי  לבטיחות בדרכים (המרב"ד).

 

הועדה הנה ועדה רפואית השייכת למשרד הבריאות ופועלת מטעמה. הועדה מתכנסת בהרכב של שלושה רופאים

ובסופה ניתנת המלצה לרשות הרישוי האם לקבל את הערר על המכון הרפואי לבטיחות בדרכים או לחילופין להותיר את החלטת המרב"ד על כנה.

יש לציין כי לוועדה הרפואית כוח רב ואפשרויות יצירתיות רבות. כך למשל, ועדת ערר יכולה לשלוח את העורר לבדיקה נוספת בהתאם לבעיה בגינה הופנה למרב"ד על

מנת לקבל חוות דעת נוספת בטרם תתקבל החלטה סופית בעניינו.

לא אחת משרדנו נתקל בנהגים אשר אינם מודעים לזכויותיהם הבסיסיות בייצוג בפני ועדת ערר ובין היתר הזכות לקבל את הממצאים מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים המפרטים מדוע רישיונם נפסל.

ייצוג בפני ועדת ערר תל השומר

יש לזכור כי ניתן להיות מיוצג בוועדה ע"י עורך דין לתעבורה ומומלץ לעשות כן.

תרשים הגשת ערר לועדת הערר - עו

לייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים
או חייגו: 072-3933999

 

לאן יוגש הערר?

ערר על החלטת המכון יוגש למשרדי ועדת ערר תל השומר של משרד הבריאות.

עורך הדין יפעל להחזיר לכם את הרישיון

עורך דינכם יבחן את הדוקומנטציה הרפואית שעליה ביסס המכון את החלטתו, ובעת הצורך יפעל בשיתוף עם מומחה רפואי שיספק בדיקות רפואיות לרבות חו"ד רפואית הכרחית אשר תסייע לכם להתמודד עם טענות המכון הרפואי ולשכנע את חברי הועדה כי אין כל מניעה לאפשר לכם להמשיך להחזיק ברישיון נהיגה.

ועדת ערר תל השומר שואבת את כוחה לפעול מכוח תקנה 195 לתקנות התעבורה

סמכויות וועדת הערר מוגדרות בסעיף 195א' לתקנות וזוהי לשון התקנה:

(א) ועדת הערר (ועדת ערר תל השומר) רשאית לאשר את החלטת הרופא המוסמך, לשנותה או לבטלה או

להורות על בדיקה מחודשת בידי הרופא המוסמך (להלן – בדיקה מחודשת) של מבקש רישיון הנהיגה או של בעל רישיון הנהיגה (להלן בתקנה זו – המבקש) או ליתן החלטה אחרת ככל שיחייב העניין.

 (ב)  קבעה ועדת הערר מועד לבדיקה מחודשת של מבקש לא תיערך למבקש כל בדיקה מחודשת לפני המועד שקבעה הועדה.

(ג)   דחתה ועדת הערר את הערר בלי שקבעה מועד לבדיקה  מחודשת כאמור בתקנת משנה (ב) לא תיערך למבקש בדיקה מחודשת אלא אם חלפה שנה מיום שניתנה ההחלטה של ועדת הערר.

(ד)  נבדק מבקש בדיקה מחודשת כאמור בתקנות משנה (ב) או (ג) ונמצא בלתי כשיר לנהיגת רכב לא תיערך למבקש כל בדיקה מחודשת נוספת אלא אם חלפו שנתיים מיום שנתנה ועדת הערר את החלטתה.

(ה)  המבקש בדיקה מחודשת כאמור בתקנות משנה (ג) או (ד) יצרף לבקשתו חוות דעת מפורטת החתומה בידי רופא מומחה.

יש לשים לב כי את שובר תשלום האגרה לאחר ששולמה יש לצרף  להודעת הערר ולשלוח בדואר רשום לעדת ערר תל השומר

אגרות 

סעיף 195ב' לתקנות מגדיר את תשלום אגרת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים באופן הבא:

אגרה בעד בדיקה רפואית או בעד ערר בפני ועדת ערעורים כאמור בסימן זה תהיה כמפורט בתוספת הראשונה וכאמור בתקנה 15א.

מסירת מידע רפואי 

סעיף 195ג' לתקנות מתייחס למסירת המידע הרפואי למבקש רישיון הנהיגה ומציין כך:

(א)   רופא מוסמך או ועדת ערעורים, לפי העניין, ימסרו למבקש רישיון נהיגה או לבעל רישיון נהיגה שבדקוהו לפי בקשתו, את תוצאות הבדיקה הרפואית שנערכה לו ממצאיה ונימוקים (להלן – הממצאים).

(ב)  סברו רופא מוסמך או ועדת ערעור, לפי העניין, כי מסירת הממצאים, כולם או חלקם, לידי מבקש רישיון נהיגה או בעל רישיון נהיגה עלולה לפגוע בו מטעמים רפואיים, ימסרו את הממצאים שביקש לידי רופא מטעמו.

ייצוג בפני ועדת ערר תל השומר ע"י עורך דין לתעבורה

כפי שראינו לעיל, מידי שנה נפסלים על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים אלפי מבקשי רישיון נהיגה (ציבורי , פרטי ומשא כבד) וכן בעלי רישיון אשר עברו עבירות תנועה חמורות בניגוד לפקודת התעבורה כגון נהיגה בשכרות, נהגים חדשים שביצעו עבירות חמורות וכו'.

ייצוג של עורך דין בועדת ערר - עו

הצעד הבא עבור אותם מבקשי רישיון בתקיפת החלטת המכון הרפואי הוא הגשת ערעור על ההחלטה הלא מוצדקת והפוגענית. את הודעת הערעור יש להגיש בתוך 30 ימים ממועד קבלת התשובה / ההחלטה ממשרד הרישוי למשרדי ועדת ערר בתל השומר.

באופן תמוה ולא ברור, משרדנו נתקל לא אחת בנהגים אשר קראו כתבות כאלה ואחרות והחליטו לגשת באופן לא מקצועי ומיוצג לוועדת העררים כאשר טיעוניהם מתבססים על אירועים אישיים ונימוקים בצורך כלכלי למטרת השבת רישיון הנהיגה.

בחלק מהמקרים, לא נגרם לנהגים אלו נזק אך במקרים אחרים פעולה זו עלולה להביא לאיבוד הרישיון הקיים (כן זה שהמכון לא לקח). כפי שצוין לעיל, מדובר בוועדה רחבת סמכויות ובסמכותה לשנות את החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים גם לרעת הנהג ולמרות שהמרב"ד לא ביקש זאת.

מסיבה זו, עו"ד לתעבורה עם ניסיון עשיר בתחום התעבורה והמרב"ד בפרט, יפעל להזמין את התיק הרפואי מהמכון הרפואי ובהתאם לנתונים והנימוקים של המכון יכין את קו ההגנה עוד לפני הבדיקה בוועדת העררים. הכנת תיק המכון לצורך ערעור דורשת הבנת הגרפים השונים הקיימים בחומר וכן הבנה מדויקת בגין איזו סיבה הופנה המערער למכון הרפואי.

יש להבין כי גם אם אזרח ללא הבנה בתחום מזמין את החומר הרפואי, עדיין זה לא כל החומר הרפואי היות וחומר זה איננו כולל חומרי גלם של סוגי הבדיקות או הטסטים שעבר במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

כמו כן, מדובר בחומרים אשר כתובים במונחים רפואיים או מונחים מתחום הפסיכולוגיה

ועל מנת להבין מה כתב המשורר, יש צורך בהבנת המטרייה הרפואית או הפסיכולוגית ולפעמים שתיהן יחד.

עלות מול תועלת בייצוג על ידי עורך דין

ללא ספק ניתן לפעול באופן עצמאי אל מול ועדת ערר כפי שניתן לגשת לדיון בבית המשפט לבד. יחד עם זאת, יש לזכור כי הנזק אשר עלול להיגרם מטיפול לא מקצועי גדול מהחיסכון הכספי בסופו של יום. מדובר בוועדה מקצועית המורכבת מאנשי מקצוע וטיעונים אשר יועלו בפניה בסגנון, אני בסדר, לא מבין מדוע נפסלתי או מדובר בעבירות קלות ומינוריות לא יתקבלו ואף עלולות להביא לתוצאה הפוכה מזו שציפה המערער.

מסיבה זו ועל מנת שניתן יהיה לפעול במקצועיות לצורך הצלת רישיון הנהיגה שלכם רצוי להתייעץ עם עורך דין המכון הרפואי לבטיחות בדרכים אשר יבדוק את סיכויי הערר בפני ועדת ערר תל השומר ויכין את קו ההגנה האופטימלי עבורכם תוך בדיקת התיק במרב"ד. הגשת ערר לוועדת עררים בתל השומר תגדיל את סיכוי הצלחת הערעור באופן משמעותי בהשוואה להגשת ערעור באופן עצמאי ללא כל ניסיון קודם והכרת המטריה.

יש לדעת כי גם אם נפסלתם על ידי ועדת ערר ניתן לערער ע"י הגשת ערעור מנהלי על החלטת ועדת ערר לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהלים בשאלה משפטית בלבד. לבית משפט הדן בערעור ישנה הסמכות לשנות את החלטת הועד או לבטלה כליל.

שאלות ותשובות נפוצות בנוגע לנושא ועדת ערר תל השומר

במידה והמכון הרפואי לבטיחות בדרכים פסל אותכם, יש באפשרותכם להגיש ערר לוועדת ערר תל השומר תוך 30 ימים.

תוך כמה זמן מקבלים החלטה של הועדה?

החלטה של ועדת ערר נשלחת למשרד הרישוי תוך 30 ימים מרגע הועדה .

ניתן לפנות לוועדה רק באמצעות דואר אלקטרוני: fax-infoma@moh.gov.il
FAX: 03-5661945

הגשת ערר עולה כסף ומחיר האגרה עומד 1080 ש"ח, ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי באופן מקוון או באמצעות שובר אשר ניתן במשרד הרישוי.

רצוי ואף מומלץ להיות מיוצגים בוועדת ערר, שכן יש להגיש ערר מנומק שיתבסס על הממצאים שנקבעו במכון הרפואי ועוד פעולות רבות, אשר יעלו את הסיכוי לקבלת הרישיון, יש לזכור אם תכשלו בוועדה תצטרכו להמתין תקופה ארוכה מאוד עד שתוכלו לגשת למכון פעם נוספת.

לשיתוף לחצו:

במאמר זה עסקנו ב-
קצת על המשרד:

למשרדנו ניסיון עשיר ורב בטיפול בתיקי תעבורה מורכבים ופשוטים כאחד. צוות משרדנו כולל עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה בלבד וכן בעלי מקצוע נוספים המסייעים להם להעניק שירות מקצועי ומשפטי לקהל לקוחותינו.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות
עורך דין ערן עקראוי
עורך דין ישראל מזרחי
השאירו פרטים:
או חייגו
אודות המחבר:
עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ונוטריון ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי העוסק בדיני תעבורה למעלה מ 14 שנים וכיהן בעבר כמ"מ יו"ר ועדת בית משפט לתעבורה בלשכת עורכי הדין בישראל וכיום מכהן כיו"ר ועדת המרב"ד המחוזית בלשכת עורכי הדין.

למידע נוסף 

עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
ישראל המדהים!תודה על שירות מסור מכל הלב הרבה מעבר למקובל.
מוטי וורנר
07:48 20 Jul 23
עורך דין מומחה לתעבורה. אני ממליץ בחום על המשרד. עזר לי בתיק והשיג תוצאה יוצאת מהכלל.
עו״ד מנחם אברהם
10:39 15 May 22
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
10:23 15 Aug 14
שתפו בקליק