ערעור בדיני תעבורה – איך מערערים על פסק דין של בית משפט לתעבורה

ערעור בדיני תעבורה איך מערערים על פסק דין של בית משפט לתעבורה כל המידע הרלוונטי במאמר זה.

בית המשפט לתעבורה דן במשך השנה במאות אלפי תיקים החל מדוחות פשוטים ועד לעבירות חמורות שעניינן זימון לבית משפט לתעבורה בגין ביצוע תאונות דרכים קשות / קטלניות, נהיגה בשכרות, נהיגה ללא רשיון נהיגה, עבירות המוגדרות כעבירות תלת"ן ועוד.

ערעור בדיני תעבורה - עו

ישנם מצבים בהם נהגים כפרו באשמה וניהלו משפט הוכחות ולבסוף הורשעו בגין ביצוע העבירה או לחילופין נשפטו בהעדרם (כלומר היה משפט ולא ידעו / כן ידעו או לא היו מיוצגים ע"י עורך דין תעבורה) בשל העבודה כי לא התייצבו לדיון. אחת הזכויות הבסיסיות שיש לנאשמים בדיני תעבורה היא זכות ערעור בדיני תעבורה המאפשרת להם להשיג על החלטת בית משפט קמא.

יש מצבים שלא מדובר בערעור בזכות אלא בערעור ברשות כלומר על הנהג לבקש אישור מבית משפט מחוזי להגיש ערעור על בית משפט לתעבורה. במאמר זה נבחן ונראה מתי ניתן לערער בזכות על פסק דינו של בית משפט לתעבורה ומתי יעשה הדבר ברשות. יש להבין כי מלבד ערעור לבית המשפט המחוזי ישנן עוד אפשרויות אשר צריך להכיר במקרה בו שוקלים להגיש ערעור על בית משפט לתעבורה כגון בקשה לביטול פסק דין, עיון חוזר וכו'.

לייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים
או חייגו: 072-3933999

מהם סעיפי החוק המקנים לנהג זכות ערעור בדיני תעבורה?

דיני התעבורה הם חלק מהמשפט הפלילי. סעיף החוק המקנה לנהג זכות ערעור על בית משפט לתעבורה מעוגן בסעיפי החוק הבאים:

198. "ערעור, בין של הנאשם ובין של התובע, יהיה בהגשת הודעת ערעור מנומקת לבית המשפט שלפניו מערערים (בפרק זה – בית המשפט), אם במישרין ואם באמצעות בית המשפט שעל פסק דינו מוגש הערעור".

סעיף 198 לחסד"פ

199. "התקופה להגשת הערעור היא ארבעים וחמישה ימים מיום מתן פסק הדין, ואם ניתנה הכרעת הדין ללא נימוקים – מיום מתן הנימוקים; הייתה דרושה רשות לערער, תוגש בקשת הרשות תוך אותה תקופה, והודעת הערעור תוגש תוך שלושים ימים מיום מתן הרשות".

תקופת הערעור סעיף 199 לחסד"פ

מהאמור לעיל ניתן לראות כי ניתן להגיש ערעור בדיני תעבורה על פסק דין של בית המשפט לתעבורה בתוך 45 ימים מיום מתן פסק הדין. זכות זו מוקנית הן לתביעה והן לנהג. כמו כן, יש לשים לב כי ערעור על פסק הדין לבית המשפט המחוזי יהיה בתוך 45 יום ממתן פסק הדין. ככל ופרק הזמן לא מספיק להגשת הערעור יש להגיש בקשה למתן ארכה למתן הזדמנות להישפט.

מהו פרק הזמן להגשת ערעור במידה ופסק הדין ניתן שלא בפני הנאשם כלומר בהעדרו?

200. "ניתן פסק הדין, נימוקיו או הרשות לערעור לא בפני הנאשם, יתחילו התקופות האמורות בסעיף 199 לגבי הנאשם, מיום שהומצאו לו.

תקופת ערעור כשפסק הדין ניתן שלא בפני הנאשם

במצב דברים זה, קובע סעיף 200 לחוק סדר הדין הפלילי (לחסד"פ)  כי מניין הימים להגשת ערעור בדיני תעבורה הוא 45 ימים מיום שהומצא לנהג פסק הדין.

בגין אלו אלמנטים ניתן להגיש ערעור בדיני תעבורה?

בגין אלו אלמנטים ניתן להגיש ערעור בדיני תעבורה - עו

ערעור בדיני תעבורה יכול להיות מוגש על חומרת העונש כגון: פסילת רישיון נהיגה ארוכה, מאסר בפועל, קנס גבוה וכו'. ניתן לערער גם על עצם ההרשעה עצמה ולמה הכוונה? נניח רישיון נהיגה של נהג נפסל לתקופה של 4 חודשים בגין נהיגה במהירות מופרזת ולטעמו הוטל עליו עונש חמור וקיצוני ביחס למיוחס לו. נהג זה יכול לערער אם ירצה על חומרת העונש שהוטל עליו וכן גם על עצם הרשעתו בדין כלומר על עצם העובדה כי בית המשפט קבע שהוא אשם.

מהן סמכויותיו של בית המשפט המחוזי במסגרת ערעור בדיני תעבורה?

ערכאת הערעור הרלוונטית במקרה של ערעור על בית משפט לתעבורה היא בית המשפט המחוזי. להלן החוק הרלוונטי המפרט את סמכויות ערכאות הערעור. 

213. "בית המשפט רשאי, בפסק דינו לעשות אחת מאלה:
(1) לקבל את הערעור, כולו או מקצתו, ולשנות את פסק הדין של הערכאה הקודמת או לבטלו וליתן אחר במקומו, או להחזיר את המשפט עם הוראות לערכאה הקודמת; קיבל בית המשפט את הערעור כאמור, רשאי הוא להטיל על הנאשם כל עונש הערכאה הקודמת היתה מוסמכת להטיל, בין אם הנאשם החל לשאת את העונש שהטילה עליו הערכאה הקודמת או סיים לשאתו, ובין אם לאו;
(2) לדחות את הערעור;
(3) ליתן בקשר לפסק הדין כל החלטה אחרת שהערכאה הקודמת היתה מוסמכת לתתה".

סעיף 213 – סמכות בית המשפט של ערעור בדיני תעבורה

רשות ערעור לבית המשפט העליון:

להבדיל מערעור לבית המשפט המחוזי על גזר הדין של בית משפט לתעבורה או החלט שלו, ערעור בגלגול שלישי לבית המשפט העליון יהיה אך ורק ברשות ורק אם בית המשפט העליון אפשר זאת. ללא אישור בית המשפט לא ניתן יהיה להגיש ערעור. לרוב בית המשפט העליון יאשר הגשת ערעור בגלגול שלישי כאשר ישנה שאלה משפטית חשובה הדורשת תשובה.

בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הנאשם:

הבהרה חשובה – בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הנהג אינה עוצרת את מניין הימים להגשת ערעור. במילים פשוטות, מרוץ תקופת הערעור רץ במקביל לאפשרות להגיש בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר. 

מלבד ערעור בדיני תעבורה, ישנה אופציה נוספת שצריך להכיר הקיימת בבית משפט לתעבורה והיא בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הנאשם. סעיף 130 (ח) לחסד"פ מתייחס לאפשרות זו בזה הלשון:

"נגזר דינו של הנאשם בחטא או בעוון שלא בפניו, רשאי בית המשפט, על פי בקשת הנידון, לבטל את הדיון לרבות את הכרעת הדין וגזר הדין אם ניתנו בהעדרו, אם נוכח שהייתה סיבה מוצדקת לאי התייצבותו או אם ראה שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין; בקשה לפי סעיף קטן זה תוגש תוך שלושים ימים מהיום שהומצא לנאשם פסק הדין אולם רשאי בית המשפט לדון בבקשה שהוגשה לאחר מועד זה אם הבקשה הוגשה בהסכמת התובע".

סעיף 130 (ח) לחוק סדר הדין הפלילי קובע:

ננסה להמחיש סעיף משפטי זה באמצעות דוגמה. נניח נהג קיבל דו"ח מהירות מצלמה ולא ידע על מועד המשפט. במועד הדיון, בית המשפט לתעבורה הרשיע אותו בהעדרו והטיל עליו עונש פסילת רישיון נהיגה או כל עונש אחר. לאחר שהתבהרו העניינים, התגלה כי מדובר בבעל חברה ומי שנהג במועד ביצוע העבירה הוא העובד של הנהג.

בנסיבות אלו, ככל וקיים נהג אחר המצהיר כי החזיק ברכב במועד ביצוע העבירה הרי שיגרם עיוות דין חמור לנאשם אילו לא יבוטל פסק הדין שניתן בהעדרו ולא תינתן לו ההזדמנות להיכנס בשערי בית המשפט ולהסב את הדו"ח על שם הנהג שהצהיר כי החזיק ברכב במועד ביצוע העבירה.

אלו טענות לא יתקבלו במסגרת בקשה לביטול פסק דין בהעדר?

  • נניח אישור מחלה אשר היה ניתן להציג לפני הדיון אך לא הוצג.
  • טענת שכחתי גם אם נעשתה בתום לב לא תתקבל.
  • נניח עורך דין אשר טוען לטעות משרדית – גם טענה זו לרוב לא תתקבל.
  • טענה כי הנאשם לא מבין את ההליכים המשפטיים – גם היא לא תתקבל.

לסיכום נושא ערעור בדיני תעבורה:

נאשם אשר רואה עצמו נפגע מפסק דין שניתן נגדו בבית משפט לתעבורה יכול להגיש ערעור על פסק הדין לבית המשפט המחוזי ולהתייחס במסגרתו לחומרת העונש אשר הוטל עליו בגזר הדין. נהג זה יכול להתייחס אף לעצם ההרשעה והקביעה כי הוא אשם. את הערעור יש להגיש לבית משפט מחוזי תוך 45 ימים מיום פסק הדין ובמידה והנהג נשפט שלא בפניו, קיימת לו האפשרות לערער בתוך פרק זמן זה מהיום בו הומצא לו פסק הדין.

מעבר להגשת ערעור על פסק דין ישנה גם את האפשרות להגיש בקשה לביטול פסק דין אשר ניתן בהעדר בתוך 30 ימים ממתן פסק הדין. במסגרת הבקשה יש להתייחס לשני נתונים עיקריים המהווים את הזכות לפנות בבקשה זו.

  1. סיבה מוצדקת לאי התייצבות במועד הדיון.
  2. עיוות דין אשר יגרם לנהג במידה ופסק הדין לא יבוטל.

שני נתונים אלו מהווים למעשה את הזכות הבסיסית של הנהג לפנות לבית המשפט בבקשה לביטול פסק הדין וקביעת דיון חדש בתיק אשר נפתח כנגדו.

פניה לעורך דין לתעבורה לצורך ערעור או ביטול פסק דין שניתן בהעדר:

אין ספק כי עורך דין תעבורה יפרוס בפני הנהג את המצב המשפטי כפי שהוא וכן יעריך בפניו את סיכויי הערעור בהתאם לנסיבות התיק והפסיקה הרלוונטית. מעבר להבנת הסוגיה המשפטית יש להבין גם כיצד יש לערוך את הודעת הערעור או הבקשה לביטול פסק הדין באופן שיגדילו את הסיכויים לקבלתם.

כך למשל אדם אשר מערער על חומרת העונש כפי שקבע בית המשפט לתעבורה יכול להביא פסקי דין דומים בהם נקבע עונש נמוך יותר מכפי שהוטל עליו. כך ובאופן זה יוכל הנהג להצביע על מדיניות ענישה אשר כאמור הוחמרה עמו.

במידה והנכם מעוניינים לערער על פסק דין לתעבורה אשר ניתן כנגדכם הנכם מוזמנים להתייעץ עם משרדנו ללא התחייבות. ניתן ליצור עמנו קשר בכל אחד מאמצעי ההתקשרות באתר ואנו נסייע לכם להבין את האפשרויות המשפטיות העומדות בפניכם וכמובן לטפל לכם בכל בעיה משפטית אשר תתעורר.

מאמר ערעור בדיני תעבורה הינו מאמר אינפורמטיבי בלבד, ואיננו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ובכל מקרה יש להתייעץ עם עורכי הדין / עורכי דין / עו"ד תעבורה, אשר עוסק בתחום ואין הכותב אחראי על שום נזק ומכל סוג אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

לשיתוף לחצו:
במאמר זה עסקנו ב-
קצת על המשרד:

למשרדנו ניסיון עשיר ורב בטיפול בתיקי תעבורה מורכבים ופשוטים כאחד. צוות משרדנו כולל עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה בלבד וכן בעלי מקצוע נוספים המסייעים להם להעניק שירות מקצועי ומשפטי לקהל לקוחותינו.

אודות המחבר:
עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ונוטריון ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי העוסק בדיני תעבורה למעלה מ 14 שנים וכיהן בעבר כמ"מ יו"ר ועדת בית משפט לתעבורה בלשכת עורכי הדין בישראל וכיום מכהן כיו"ר ועדת המרב"ד המחוזית בלשכת עורכי הדין.

למידע נוסף 

עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
ישראל המדהים!תודה על שירות מסור מכל הלב הרבה מעבר למקובל.
מוטי וורנר
07:48 20 Jul 23
עורך דין מומחה לתעבורה. אני ממליץ בחום על המשרד. עזר לי בתיק והשיג תוצאה יוצאת מהכלל.
עו״ד מנחם אברהם
10:39 15 May 22
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
10:23 15 Aug 14
שתפו בקליק